Informații utile


Cum ajungi masterand Formarea Formatorilor?

În acest an înscrierea se va realiza online. 

În curând vor fi disponibile informațiile cu privire la procedura electronică de înscriere.

MASTERATULUI FORMAREA FORMATORILOR îi sunt alocate 13 locuri la buget și 20 la taxă 


1. STRUCTURAREA DOSARULUI 


Documentele necesare pentru admitere sunt următoarele:

- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;

- diploma de licență în original sau adeverință (în cazul promoției 2020);

- documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;

- foaie matricolă/ supliment la diplomă;

- certificat de naștere; 

- certificat de căsătorie (unde este cazul);

- adeverința medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează; 

- trei fotografii 3/4, color (numele scris pe verso);

- CI/pașaport în copie lizibilă;

- dovada plății taxei de admitere.

Pentru studenții care urmează și un alt program de studii universitare de master se adaugă : 

- adeverința din care să rezulte calitatea de student cu drept de înscriere la concursul de admitere, cu specificarea numărului de ani de studii efectuaţi la buget și perioada în care au primit/nu au primit bursă pe parcursul școlarității. 

Pentru absolvenții unui alt program de studii universitare de master se adaugă: 

- diploma de master ; 

- adeverinţă cu specificarea numărului de ani efectuați la buget sau taxă și a perioadei în care au primit/nu au primit bursă pe parcursul școlarității. 

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă de admitere (candidați cu vârsta maximă 26 de ani) se va prezenta unul din următoarele documente:

• certificatele de deces ale părinților - copii legalizate (în cazul celor orfani de ambii părinți); 

• adeverințe de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație); • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali; 

• adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susţinătorii legali ai candidatului. 

IMPORTANT! 

Pentru înscrierea online la concursul de admitere candidații vor scana documentele menționate pentru a fi încărcate pe platforma care va fi pusă la dispoziție de către facultate.


2. TAXE 

187 lei pentru înscrierea ONLINE 

250 lei pentru înscriere la sediul facultății 

Taxe de școlarizare: 4000 lei pe an

Taxa se poate achita la orice bancă, în cont BCR deschis la sectorul 5 - RO 51 RNCB 0076010452620069 sau online, la adresa www.po.unibuc.ro, unde se selectează facultatea și tipul de taxă de admitere; taxa poate fi achitată și la casieria Universităţii din Bucureşti (sâmbăta și duminica), cu sediul în Bd. Mihail Kogălniceanu, nr 36-46, demisol (Facultatea de Drept). 


3. ÎNSCRIERI

În anul 2020 admiterea la programul de master Formarea Formatorilor se realizează online în perioada 9 iulie 2020, ora 9:00 - 17 iulie 2020, ora 14:00 

Important !!! Înscrierea se va efectua online, pe platforma dedicată.

În cazuri excepționale, înscrierea candidaților se poate face personal, la sediul facultății din Șoseaua Panduri, nr. 90, sector 5. În acest sens, candidatul va informa în prealabil comisia de admitere pe adresa de e-mail admitere@fpse.unibuc.ro, specificând motivele pentru care dorește înscrierea fizică. 

Deplasarea la facultate și îndeplinirea formalităților de înscriere se vor realiza pe baza unei programări și cu respectarea regulilor de distanțare socială. 

21 iulie 2020 - Afişare rezultate provizorii 

Afişare rezultate finale -conform anunțurilor care vor însoți rezultatele.


4. ADMITEREA se va desfășura pe bază de CONCURS DE DOSARE

Media de admitere este formată din: media examenului de licență - 60% + media anilor de studii licență - 40%


5. ÎNSCRIERE CANDIDAȚI

1. La concursul de admitere la studii universitare de master se pot înscrie absolvenți cu diplomă de licență sau diploma echivalentă cu aceasta. 

2. La admitere pot candida si cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare 

3. Pot candida la examenul de admitere pentru studii universitare de master, sesiunea 2020, absolvenţi cu diplomă de licenţă din orice domeniu. 

4. Examenul de admitere se organizează pe grupuri de programe. Candidații declarați respinși la programul pentru care au optat inițial au astfel posibilitatea de a solicita redistribuirea la oricare dintre celelalte programe din grupul respectiv, în limita locurilor rămase disponibile, respectându-se criteriile de admitere.


6. CLASIFICARE

Clasificarea se face după principiul "MEDIA ÎNAINTEA OPȚIUNII (BUGET/TAXĂ)". 

Candidații trebuie să specifice opțiunea pentru forma de finanțare BUGET sau/ și TAXĂ (pot opta pentru ambele). 

Candidații sunt admiși în ordinea mediilor, până la completarea locurilor disponibile - buget/taxă.  

IMPORTANT!!! La finalul anului I de studii, locurile de la buget se redistribuie în cadrul procesului de reclasificare, în funcție de performanța academică. Astfel, un student admis la taxă în anul I poate beneficia în anul următor de un loc la buget, dacă performanțele academice îi permit acest lucru.  


7. ETAPE CLASIFICARE ADMITERE

1. Stabilirea clasamentului în urma rezultatelor obținute la concursul de admitere se face conform principiului "media înaintea opțiunii (buget/taxă)". Candidații declarați ADMIS vor face confirmarea* locului ocupat în perioada specificată la afișarea rezultatelor. 

Candidații care se vor afla pe lista de așteptare vor putea solicita ocuparea unui loc (dacă vor mai fi locuri disponibile după confirmare), la programul de master la care au candidat, în baza unei cereri (conform model) transmisă online pe adresa admitere@fpse.unibuc.ro. 

CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL ! 

Candidaţii admişi pe locurile finanaţate de la BUGET au obligaţia de a transmite contractul de studii semnat și datat la adresa admitere@fpse.unibuc.ro, în termenul specificat la data afișării rezultatelor, precizând în mesaj numele candidatului ( la naștere) și programul de studii la care a fost declarat admis. Netransmiterea contractului de studii la termen duce la pierderea locului finanțat de la buget. 

Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ vor transmite la adresa admitere@fpse.unibuc.ro copia chitanței de achitare a sumei de 500 de lei, reprezentând o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studii - în contul RO 51 RNCB 0076010452620069, deschis la sucursala BCR, sector 5, București, precizând în mesaj numele candidatului (la naștere) și programul de studii la care a fost declarat admis. Netransmiterea la termen a dovezii de achitare a taxei de confirmare duce la pierderea locului.


IMPORTANT ! 

În perioada 2 - 10 septembrie 2020, toți candidații declarați ADMIS sunt obligați să prezinte la secretariat toate documentele necesare întocmirii dosarului de studii și a înmatriculării, IN ORIGINAL ȘI COPIE, după cum urmează : 

• diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta; 

• diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta, 

• documentul/documentele de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat/e conform legislației în vigoare (dacă este cazul); 

• Suplimentul la diplomă/foaia matricolă/ situația școlară ; 

• certificat de naștere; 

• certificat de căsătorie (unde este cazul); 

• adeverința medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru programul de studii la care candidează; 

• trei fotografii tip buletin de identitate 3/4, color (numele scris pe verso); 

• CI/pașaport în copie lizibilă. • dosar plic alb 

Înmatricularea în anul I de studii este condiționată de aducerea la secretariat a dosarului conținând toate documentele specificate mai sus, în perioada menționată (2 - 10 septembrie 2020.)


© 2019 Un proiect al Masterului de Formarea Formatorilor, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București
Powered by Webnode
Create your website for free!